Chemie Aktueel Tijdschrift voor scheikunde-onderwijs

Home
Voorbeeldopgaven
Proefzending
Vaardigheidsvragen
Database
Bestellingen
Redactie
Contact
Vaardigheidsvragen
Uit de Syllabus van het Cito/Cevo 'Scheikunde met voorbeeldexamens voor de centrale examens in de Tweede Fase havo/vwo' blijkt dat er op het centraal examen ook zogenaamde vaardigheidsvragen gesteld zullen worden.


Toelichting vaardigheids-vraagtypen

 • Informatievaardigheden
  1. Informatie-begripsvraag
   Hoofdddoel: toetsen of de kandidaat vakinhoudelijke kennis kan inzetten bij het begijpen van informatie en/of interpreteren van gegevens. Het uigangsmateriaal is daarbij vrij omvangrijk (enige overmaat en/of veelheid aan gegevens) en wordt zoveel mogelijk levensecht gepresenteerd.
  2. Informatie-selectievraag
   Hoofdddoel: toetsen of een kandidaat gericht informatie kan selecteren c.q. gegevens kan selectern uit een overmaat aan informatie. De kandidaat hoeft niet alle informatie te gebruiken (gegevens uit een omvangrijke tekst, niet-routinematige gegevens uit Binas, informatie op niet direct voor de hand liggende plaats in de opgave).
  3. Informatie-bewerkingsvraag
   Hoofdddoel: toetsen of de kandidaat gegeven informatie kan omzetten in een andere gestructureerde vorm, zoals het samenvatten van een tekst, het herschrijven van een stukje (onduidelijke of onjuiste) tekst en het weergeven van gegevens in een tabel, grafiek of schema.
  4. Aanvaardbaarheidsvraag
   Hoofdddoel: toetsen of de kandidaat van gegeven informatie de aanvaardbaarheid kan beoordelen op basis van criteria zoals: betrouwbaarheid, objectiviteit, geschiktheid voor een bepaald doel.

 • Standpuntbepaling
  (Schetsing bepaald dilemma of een kwestie met verschillende meningen of keuzen. Maatschappelijk herkenbaar).
  1. Argumentenvraag
   Hoofddoel: toetsen of de kandidaat bij een gegeven standpunt één of meer argumenten kan noemen of herkennen.
  2. Standpuntvraag
   Hoofddoel: toetsen of de kandidaat een standpunt kan innemen op basis van één of meer zelf genoemde of herkende argumenten.
  3. Afwegings/betoogvraag
   Komt niet in de centrale examens scheikunde voor.

 • Onderzoeksvaardigheden
  (Vraagtypen hebben betrekking op onderzoek, al dan niet experimenteel).
  1. Probleemstellingsvraag
   Hoofddoel: toetsen of de kandidaat in het kader van een bepaald onderzoek een vraagstelling of hypothese kan formuleren, classificeren, herkennen of beoordelen.
  2. Werkplanvraag
   Hoofddoel: toetsen of een kandidaat de hoofdlijnen voor de uitvoering van een onderzoek kan formuleren, beoordelen of verbeteren.
  3. Conclusie
   Hoofddoel: toetsen of de kandidaat conclusies kan trekken uit onderzoeksgegevens of kan beoordelen of conclusies terecht uit de onderzoeksgegevens zijn getrokken.